Υπηρεσίες

  • Ανανέωση άδειας οδήγησης
  • Ειδική άδεια (ΤΑΞΙ)
  • Π.Ε.Ι.
    Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) είναι αυτό το οποίο πιστοποιεί ότι ο συγκεκριμένος οδηγός έχει την απαιτούμενη αρχική επιμόρφωση ή περιοδική κατάρτιση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο διάταγμα αυτό και επομένως επιτρέπεται να οδηγεί συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων κατηγοριών ή υποκατηγοριών οδικά οχήματα μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων, εφόσον κατέχει και ισχύουσα άδεια οδήγησης της συγκεκριμένης ή των συγκεκριμένων κατηγοριών ή υποκατηγοριών.
  • Αντίγραφα άδειας οδήγησης
  • Ψηφιακός Ταχογράφος
  • Μετατροπές αδειών οδήγησης
  • Επαναληπτικά μαθήματα
X